Cookie beleid vv Victoria '03

De website van vv Victoria '03 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy

Privacy policy Victoria’03

Victoria’03 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Victoria’03 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Victoria’03 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten onder de naam van onze vereniging.
 • Administratieve doeleinden (Sportlink, Contributie inning).
 • Communicatie naar leden (nieuwsbrief, uitnodigingen, informatie betreffende activiteiten/wedstrijden).

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres (straat plus nr, postcode, plaatsnaam)
 • Telefoonnummer/mobiel tel. nummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • KNVB-nummer

 

In dit schema kunt u makkelijk terugvinden waar wij uw gegevens voor gebruiken.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

 

Onderzoeken of u lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

 • Ledenadministratie
 • TJC
 • Leiders/trainers
 • Organisatoren van activiteiten binnen club verband (kamp, toernooien, sinterklaas, zaalvoetbal ed)

 

Team activiteiten (trainingen, wedstrijden, denk hierbij bijvoorbeeld aan een groepsapp ed)

 • NAW
 • Email
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende seizoen

 • Leiders
 • Trainers
 • Teamgenoten

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 • Boekhouder
 • Accountant
 • Belastingdienst
 • Penningmeester
 • Ledenadministratie

Foto’s

 • Beeldmateriaal

Deelname aan club activiteiten in de breedste zin van het woord

Onbeperkt

Beeldmateriaal wordt geplaatst op de website en onze facebookpagina.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie en de contributie inning;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen ;
 • Het verzorgen van de ledenadministratie (via Sportlink) 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarige personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Onze documenten zijn hier op aangepast.

 

Bewaartermijn

Victoria’03 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de vereniging van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij laten back-ups maken van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten (via Sportlink);
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

 

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij vragen je om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Foto’s

Foto's van voetbalteams incl. begeleiding en personen die werkzaamheden t.b.v. de vereniging verrichten zoals bestuursleden, commissieleden kunnen op de website of in de kantine weergegeven worden. Het doel van de foto’s zal te allen tijde bijdrage aan de normen en waarden waar de vereniging voor staat en een positieve weergave geven van een activiteit behorende bij de vereniging. Als leden nadrukkelijk aangeven geen vermelding op de website te willen, wordt hier gehoor aan gegeven en zal de foto verwijderd worden.

Vanaf het seizoen 2018-2019 zullen nieuwe leden expliciet toestemming geven via het inschrijfformulier dat foto's kunnen worden getoond via onze communicatiekanalen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op! 

 

Contactgegevens

Victoria’03
Sportpark Albano
Albanoweg 5a
4731 VG Oudenbosch

Postadres:

Postbus 46
4730 AA Oudenbosch
[email protected]

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!